Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, door ons aangegane overeenkomsten met opdrachtgevers. Andere voorwaarden zijn daarop niet van toepassing

2. levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. De opdrachtgever is in geval van niet tijdige leveringniet gerechtigd tot annulering van de overeenkomst, noch weigering of terugzending, hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte van het gekochte. Annulering, geheel of gedeeltelijk, van een opdracht of overeenkomst behoeft onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. Wij behouden ons het recht voor, ook bij reeds gesloten overeenkomsten, prijzen aan te passen wanneer wij, door wijzigingen in valutaverhoudingen, belastingtarieven, grondstof- en vervoertoeslagen, of een der andere kostprijsbestanddelen zelf met deze meerkosten worden belast.

4. alle goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Voor verzending wordt de meest geschikte en voordeligste wijze gekozen. Reclames omtrent onjuiste leveringen, beschadigingen en facturering dienen binnen acht dagen na verzenddatum bij ons te worden gemeld; zij behoeven daarna niet meer in behandeling te worden genomen.

5. De eigendom van door ons geleverde goederen gaat pas dan op de afnemer over, zodra al hetgeen dat ter zake van deze goederen door de afnemer is verschuldigd, met inbegrip van eventuele renten en kosten ter zake van deze overeenkomst, alsmede hetgeen verschuldigd is ter zake van enig andere overeenkomst met ons is voldaan, zulks onverminderd door derden verkregen rechten. Opdrachtgever dient ons onverwijld in te lichten indien onze eigendomsrechten dreigen te worden geschaad.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van elk gefactureerd bedrag, belasting en toeslagen inbegrepen, zonder kosten aan ons te geschieden uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum. De betalingsverplichtingen van de opdrachtgever worden niet opgeschort door het indienen van een klacht over de betreffende of andere leveranties. Bij te late betaling is de wettelijke rente zonder aanzegging verschuldigd en de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassomaatregelen komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

7. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden hebben wij te allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met levering c.q. uitvoering van de opdracht door te gaan, het recht deze betalingsvoorwaarden te wijzigen en de opdrachtgever te verplichten ons zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen en wel door storting van contante gelden, verlening van bankgarantie, cessie, pandgeving, hypotheekverlening of eigendomsoverdracht tot zekerheid. Wij zijn gerechtigd, alvorens met de overeengekomen werkzaamheden te beginnen, een aanbetaling van ten hoogste vijfendertig procent van de overeengekomen totaalsom te verlangen.

8. Wij zijn voor schade, die de opdrachtgever zou lijden tengevolge van door ons geleverde wanprestaties, slechts aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag dat ons bij correcte prestatie uit hoofde van de betreffende opdracht/overeenkomst zou toekomen, tenzij ingevolge verzekering een hoger bedrag gedekt is en in dat geval tot maximaal het bedrag van de dekking.

9. Wij garanderen dat door ons geleverde goederen voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Aangenomen werk zal worden uitgevoerd naar eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften. Wij staan gedurende een jaar na levering in voor de deugdelijkheid van de door gebruikte materialen, tenzij wij redelijkerwijs de ondeugdelijkheid daarvan niet konden of behoefden te kennen. In het bijzonder kan op hout geen garantie worden verleend; wel op de door ons gemaakte houtverbindingen. Ingeval van betimmeringen en dergelijke zijn wij niet aansprakelijk voor schade door werking van het geleverde dat voortkomt uit de ondergrond van de betimmering. Op meubelreparaties wordt geen garantie verleend.

10. Voldoen geleverde goederen of uitgevoerd werk niet aan bovengenoemde eisen of aan hetgeen de opdrachtgever anderszins op grond van de overeenkomst mocht verwachten dan heeft zij de mogelijkheden in aflopende volgorde:

a. herstel van het gebrek door en op kosten van ons
b. vervanging van het geleverde door een niet gebrekkig exemplaar van een zelfde soort en type door ons bedrijf.

11. Wanneer blijkt dat wij door het uitvoeren van een opdracht inbreuk maken op rechten van derden (bijv. model, octrooi, auteursrechten) zal de opdrachtgever alle schade die wij daardoor lijden vergoeden inclusief de kosten van rechtsbijstand en procedures.

12. Alle door ons gemaakte ontwerpen, tekeningen en schetsen blijven te allen tijde ons eigendom. In alle gevallen zijn wij gerechtigd hiervoor een vergoeding te verlangen.

13. Geschillen die niet in der minne op te lossen blijken worden beslecht door de rechter die volgens de wettelijke regels bevoegd is, behoudens nadere afwijkende overeenkomst.

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Leeuwarden